Elm

BAKININ QƏRİBƏ QƏSƏBƏ ADLARI

Şəhər linqvomədəni fenomen kimi   Bu gün şəhərlər inkişaf tarixi, urbanizasiya məsələləri, digər cəhətləri ilə yanaşı, həm də dilçilik, toponimiya nöqteyi-nəzərindən, linqvomədəni fenomen kimi nəzərdən keçirilir. X...

Samirə Behbudqızı / 2024-07-01

Fəlsəfə elmi haqqında ümumi anlayış

İnsan biliyinin ən mürəkkəb və çətin sahəsi olan fəlsəfə ən qədim elm sahələrindən biridir. Əvvələr o, «elmlər elmi» adlandırılmış, empirik və nəzəri biliyin müxtəlif sahələrini ehtiva etmişdir. Mükəmməl dünyagörüşü, d...

Publisist.az / 2024-06-27

Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrandan gələn ermənilər niyə Qarakilsədə məskunlaşdırıldı?

  Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində jurnalist Əsgər İbrahimovun müəllifliyi ilə ermənilərin vandal xislətinin üzə çıxdığı, hayların bəd əməllərin...

Publisist.az / 2024-06-26

AYƏTÜL-KÜRSİ duası

Ərəbcə oxunuşu: Allahü lə iləhə illə üvəl-əyyül-qayyum, lə tə'xuzuhu sinətun və lə nəvmun, ləhu ma fis-səmavati və ma fü-ərzi, mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi, ya'ləmu mə bəynə əydihim və mə xəlfəhum, vəla...

Samirə Behbudqızı / 2024-05-29

Namazda oxunan dua - RABBƏNƏ ƏTİNƏ VƏ RABBƏNƏĞFİRLİ

Ərəbcə oxunuşu Rabbənə ətina fid-dunyə həsənətən və fil-əxirati həsənətən və qinə azəbən-nər. Birahmətikə ya ərhamər-Rahimin. Rabbənəğfirli və li-validəyyə və lil-mumininə yəumə yəqumul-hisəb. Ərəbcə yazılı...

Samirə Behbudqızı / 2024-05-29

Fatihə surəsi - "Qurani Kərim" də ilk surə

Qurani-Kərimin ilk surəsidir. Allahın (c.c) varlığını, birliyini və hökmranlığını bildirən surə Məkkə dövründə nazil olub və yeddi ayədən ibarətdir. Hər bir fərz və sünnət namazında oxunan Fatihə surəsi hər kəsin əzbər bilməli olduğu bir surədir. ...

Publisist.az / 2024-05-25

KANT – FƏLSƏFƏDƏ ÇEVRİLİŞ?!

     Kantın vəfatından 200 il keçməsinə baxmayaraq onun fəlsəfədə «Kopernik çevrilişi» kimi dəyərləndirilən bir çox ideyaları ətrafında mübahisələr hələ də səngimək bilmir. Onun idrak nəzəriyyəsi xeyli dərəcədə mənimsənilsə də, istər aprior bilikl...

Publisist.az / 2024-05-23

Uşaqlarda tez-tez rast gəlinən konyuktivit

Yenə konyunktivit?! Uşaqlarda konyuktivitin müalicəsi böyüklərə nisbətən çətindir, çünki onlara (göz damcıları yandırıcı xüsusiyyətə malikdir, maz və s.) narahatlıq yaradır. Diaqnozun adından aydın olduğu kimi, konyunktivi...

Publisist.az / 2024-05-23

Platonun istədiyi İdeal Hökmdar Markus Aurelius ola bilərmi?

Platonun demokratiya haqqında düşüncələri və “filosof kral” konsepsiyası a. Demokratiya tənqidi Antik Yunan mütəfəkkiri Platon (e.ə. 427 – e.ə. 348) sağlığında Yunan polis dövlətləri...

Publisist.az / 2024-05-19

Təfsir Məsələsində Açılmayan Düyün: Scalia—Dworkin Debatı

I. Giriş Konstitusion normaların təfsiri barədə hüquq doktrinasında müxtəlif və bir-birini yanlışlamağa çalışan mövqelər mövcuddur. Bu mövzu əhatəsində çox saylı müzakirələr uzun zamandan bəri davam etməkdədir. Heç şübhəsi...

Publisist.az / 2024-05-14